Jäätmekäitlusalased õigusaktid

Avinurme valla jäätmehoolduseeskiri

https://www.riigiteataja.ee/akt/407042016024

Korraldatud jäätmeveo hinnakirja kinnitamine
MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskuse jäätmekava
Jäätmekava LISAD
MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskuse ühtse jäätmekava koosta…
Jäätmevaldajate registri asutamine
Isiklik kasutusõiguse seadmine MTÜ Ida-Eesti JHK
Avinurme vallas korraldatud jäätmeveole ülemineku korra ja…
Avinurme valla korraldatud jäätmeveole ülemineku korra muu…
Avinurme valla jäätmekava 2006-2010
Halduslepingu sõlmimiseks volituse andmine