Sotsiaaltööalased õigusaktid

Sotsiaaltööalased õigusaktid:

Hooldekodu teenuse osutamise kord 

https://www.riigiteataja.ee/akt/408042016103

Koduteenuste osutamise tingimused ja kord

https://www.riigiteataja.ee/akt/402042016073

Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel

https://www.riigiteataja.ee/akt/425042017004

Töötute iseseisvale toimetulekule suunatud sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse osutamise kord

https://www.riigiteataja.ee/akt/411092012002

Prillide ja teiste nägemisteravuse korrigeerimisvahendite hüvitamise kord Avinurme vallas

https://www.riigiteataja.ee/akt/429032014071

Avinurme valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrad

https://www.riigiteataja.ee/akt/431032016005

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

https://www.riigiteataja.ee/akt/431032016006

Riigieelarvest rahastatava puuetega laste sotsiaaltoetuste ning-teenuste ja lapsehoiuteenuse vahendite ülejäägi kasutamise tingimused ja kord

https://www.riigiteataja.ee/akt/408042016102

Avinurme valla omandis olevate eluruumide valdamise, kasutamise ja käsutamise kord

https://www.riigiteataja.ee/akt/419092012007

 

 

 

 

Pärniku 2-2 nimetamine sotsiaalkorteriks
Ulvi 1-6 nimetamine sotsiaalkorteriks
Madala sissetulekupiiri kehtestamine