Sotsiaaltööalased õigusaktid
Puudega lapse hooldajale hooldajatoetuse maksmise tingimused ja kord
Avinurme valla sotsiaalkorterite üürile andmise ja kasutamise kord
Töötute iseseisvale toimetulekule suunatud sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse osutamise kord Avinurme vallas
Hooldekodu teenuse osutamise kord Avinurme vallas
Toimetulekutoetuse arvestamisel eluaseme alaliste kulude piirmäärade kehtestamine
Avinurme valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrad
Hooldekodu teenuse osutamise kord Avinurme vallas
Sotsiaaltoetuste maksmise kord Avinurme vallas
Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord
Lisa 1 Taotlus hooldajatoetuse saamiseks