Avinurme üldplaneeringu kehtestamine

Avinurme Vallavalitsus annab teada, et Avinurme Vallavolikogu 12.10.2017. a otsusega nr 163 kehtestati

Avinurme valla üldplaneering.


Avinurme Vallavolikogu algatas Avinurme valla üldplaneeringu koostamise ning üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise 22.09.2015.a otsusega nr 68.

Avinurme valla üldplaneeringu eesmärgiks oli PlanS §75 toodud ülesannete lahendamine, vastavalt Avinurme valla arenguvajadustele (nt ehituskeeluvööndi vähendamine, tiheasustusega ala piiri täpsustamine jt). Planeeringuga kaasajastati ruumilise arengu põhimõtteid ja tingimusi, et need vastaksid muutunud sotsiaalmajanduslikele, kultuurilistele ja looduskeskkondlikele arenguvajadustele ja -suundumustele, samuti arvestati uute Ida-Viru ja Jõgeva maakonnaplaneeringute suunistega. Üldplaneering koostati kogu valla territooriumile.

Üldplaneeringu eesmärgiks on tagada elukvaliteet kahaneva rahvaarvu juures ning toetada kogu valla ning Avinurme aleviku kui valla olulisima keskuse jätkuvat mitmekülgset arengut. Alevikus täpsustati nii teenuste kui taristu arendamise põhimõtteid ja tingimusi, kui kavandati uusi puhke- ja ettevõtlusalasid jt otstarbega alasid. Valla hajaasustatud aladel täpsustati valdavalt põllu-ja metsamaade kasutamistingimusi, sh erinevate väärtustatud komponentide (nt roheline võrgustik jt) kasutamistingimusi.

Üldplaneeringuga paralleelselt viidi läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine, mis tõi välja planeeringu elluviimisega kaasnevaid võimalikke strateegilisi mõjusid ning esitas vajalikud leevendusmeetmed, mis kanti planeeringulahendusse. Planeeringu elluviimisega ei kaasne olulist negatiivset keskkonnamõju ega riigipiiri ülest keskkonnamõju.

Kehtestatud üldplaneeringuga saab tutvuda www.avinurme.ee, edaspidi Mustvee valla kodulehel. Avinurme vallavalitsus tänab üldplaneeringu koostamisele kaasa aidanud osapooli.


Avinurme Vallavalitsus
Avinurme, Ida-Virumaa, Võidu tn.9
Telefon: 03397431
E-post: avinurme