Hanked 2017 kevad
Avinurme valla munitsipaalmaade mõõtmineKutse osaleda hankes_maade mõõdistamine


Pakkumuse vorm
Heakorra hange

Heakorratööde teostaja hange


HANKE DOKUMENT ja asendiplaanid 31.03.2017


Lisa 1_kinnitused hanke tingimuste täitmisest


Lisa 2_kinnitused hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise kohta


Lisa 3_avaldus hankemenetluses osalemiseks


Ühistranspordi analüüsi pakkumiskutse

 

Avinurme Vallavalitsus kutsub Teid osalema pakkujana tulevase Mustvee valla ühistranspordi analüüsi läbiviimiseks.

Tegevus on seotud Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava tegevuse „Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus. Omavalitsusüksuste ühinemisega seotud uuringud ja analüüsid“ projektiga „Avinurme valla, Lohusuu valla, Kasepää valla, Saare valla ja Mustvee linna ühinemisjärgsed tegevused“.

Pakkumise esitamise tähtaeg on 20. märts 2017. Pakkumine saata e-postiga kontaktisikule.

Lähteülesanne on lisatud pakkumiskutsele.Pakkumise kontaktisik:

Katrin Rajamäe

Ühinemiskoordinaator

Avinurme Vallavalitsus

Tel: 513 8333

E-post: katrin@jaek.ee

Mustvee valla ühistranspordi analüüsi lähteülesanne


Hetkeolukorra lühitutvustus:

Avinurme, Lohusuu, Kasepää, Saare vald ja Mustvee linn sõlmisid 21. detsembril 2016. a ühinemislepingu, mille kohaselt teostatakse ühinemise ettevalmistusperioodil ühistranspordi kaardistus ja analüüs. Lähtuvalt analüüsi tulemustest kavandatakse muudatused ühistranspordi korraldamises.

Hetkel kuuluvad Avinurme ja Lohusuu vald Ida-Virumaa koosseisu ning Kasepää ja Saare vald ning Mustvee linn Jõgevamaa koosseisu. Pärast ühinemist kuuluvad kõik viis omavalitsust Jõgevamaa koosseisu. Ühendvalla keskuseks saab Mustvee linn ja nimeks „Mustvee vald“. Lisaks antakse piiride muutmise menetluse käigus ühinenud omavalitsuse koosseisu Võtikvere küla Torma vallast.

Hetkel ei ole ühinevate valdade mitmest piirkonnast võimalik ühistranspordiga Mustveesse saada (nt Kääpa, Voore). Piirkonda läbib Jõhvi- Tartu–Valga maantee, kus sõidab mitmeid kaugliine, kuid probleemiks on peatuste vähesus ühinevates omavalitsustes (v.a Mustvee linn).

Lisaks haldusreformile on käimas riigireform, mille käigus kaovad ära maavalitsused ning mitmed ülesanded antakse omavalitsustele, sh maakondliku ühistranspordi korraldamine.Eesmärk:

Koostatava töö eesmärgiks on saada sisend muudatuste tegemiseks olemasolevas liinivõrgus. Analüüs peab andma ülevaate elanike liikumisvajadustest ning pakkuma lahendusi ja soovitusi muudatusteks liinivõrgus. Ühinemislepingu kohaselt tuleb võimaldada transpordiühendused piirkondadest teenuskeskustesse ja valla halduskeskusesse Mustveesse.Töö teostamise aeg:

Töö teostamise aeg on mai - oktoober 2017. Töö peab olema valmis 1. novembriks 2017. a.Töö sisu:

  • Olemasoleva liinivõrgu analüüs, sh õpilasliinid, maakonnaliinid ja kaugliinid (viie omavalitsuse territooriumile jäävad peatused).

  • Andmete kogumine elanike liikumisvajaduste kohta.

  • Soovitused liinivõrgu muudatuste kohta lähtuvalt liikumisvajadustest ja ühinemislepingust.

Töö läbiviimise täpsem metoodika tuleb kirjeldada pakkumises.