Avinurme valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek
Avinurme ÜP KSH aruande eelnõu 2017_03_8
Avinurme üldplaneeringu eskiis_ 2017_03_08
Avinurme eskiis
Avinurme alevik eskiis

Avinurme Vallavalitsus annab teada Avinurme valla üldplaneeringu ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalikust väljapanekust, vastavalt planeerimisseaduse §82-le.

Avalik väljapanek kestab 14.03-12.04.2017. Avaliku väljapaneku järgne avalik arutelu toimub 18.04.2017 kell 14.00 Avinurme Kultuurikeskuses (Võidu 9, Avinurme alevik).

Planeeringu ja KSH materjalidega on võimalik avaliku väljapaneku ajal tutvuda Avinurme Vallavalitsuse kodulehel www.avinurme.ee ja tööpäeviti vallavalitsuses tööajal. Planeeringu ja KSH aruande eelnõu kohta saab avaliku väljapaneku jooksul esitada kirjalikult ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi: avinurme või Avinurme Vallavalitsus, Võidu 9, Avinurme alevik, Ida-Virumaa 42101.

Avinurme Vallavolikogu algatas 22.09.2015.a otsusega nr 68 Avinurme valla üldplaneeringu koostamise ning üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise. Üldplaneering koostatakse kogu valla territooriumile. Avinurme valla üldplaneeringu eesmärgiks on Plans §75 toodud ülesannete lahendamine. Planeeringuga kaasajastatakse ruumilise arengu põhimõtteid ja tingimusi, et need vastaksid muutunud sotsiaalmajanduslikele, kultuurilistele ja looduskeskkondlikele arenguvajadustele ja -suundumustele. Üldplaneeringu eesmärgiks on tagada elukvaliteet kahaneva rahvaarvu juures ning toetada Avinurme aleviku kui valla olulisima keskuse jätkuvat mitmekülgset arengut. Üldplaneeringuga juba väljakujunenud asustusstruktuuris olulisi muudatusi ei kavandata.

Üldplaneeringuga paralleelselt viiakse läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine, mis toob välja planeeringu elluviimisega kaasnevaid võimalikke strateegilisi mõjusid ning esitab vajalikud leevendusmeetmed. Planeeringu elluviimisega ei kaasne olulist negatiivset keskkonnamõju ega riigipiiri ülest keskkonnamõju.