Avinurme valla üldplaneeringu koostamise ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine
Avinurme valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine
Avinurme Vallavolikogu 22. septembri 2015.a. otsusega nr 68 algatati Avinurme valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Lisaks planeerimisseaduse § 75 määratletud ülesannetle on üldplaneeringu eesmärgiks Avinurmes täpsustada valla ruumilised arengusuunad, määrata maa- ja veealade üldised kasutamis- ja ehitamistingimused ning detailplaneeringu koostamise kohustusega alad ja juhud, määratleda tiheasustusalad. Samuti määratakse ehitustingimused hajaasustusalal ning väärtuslike maastike kaitse- ja kasutustingimused.

Üldplaneeringu koostamisega paralleelselt tuleb läbi viia planeeringu elluviimisega kaasnevate mõjude osas keskkonnamõju strateegiline hindamine. Keskkonnamõju strateegiline hindamine ja planeeringu läbiviimine peab toimuma tihedalt seostatult, et planeeringulahendus arvestaks vajaduse leevendusmeetmetega.

Avinurme valla üldplaneeringu ulatus on määratud valla haldusüksuse piiriga.

Üldplaneeringu koostamise algataja ja kehtestaja on Avinurme Vallavolikogu. Üldplaneeringu koostamise korraldaja on Avinurme Vallavalitsus. Vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusele korraldatakse üldplaneeringu koostamise käigus keskkonnamõju strateegiline hindamine.