Ühisveevärk ja kanalisatsioon
Avinurme valla ÜVK arengukava
AS Emajõe Veevärk Avinurme valla vee-ettevõte
Omaosaluse garanteerimine INTERREG projektis
Omaosaluse garanteerimine vee-ja kanalisatsiooni arendamises

Käesolevaga teatame, et vastavalt Konkurentsiameti 04.06.13 tehtud otsusele nr 9.1-3/13-011 kehtestatakse AS Emajõe Veevärk poolt teenindatava piirkonna elanikele ja ettevõtetele alates 01.08.2013 uued teenuste hinnad alljärgnevalt:

Alatskivi, Avinurme, Haaslava, Konguta, Laeva, Luunja, Meeksi, Mäksa, Nõo, Palamuse, Puhja, Puurmani, Rannu, Rõngu, Tabivere, Tartu, Tähtvere, Vara, Ülenurme valla ja Kallaste linna tarbijatele:

  1. Vesi: 1,219 €/m3 käibemaksuta; 1,463 €/m3 koos käibemaksuga

  2. Kanalisatsiooniteenus: 1,542 €/m3 käibemaksuta; 1,850 €/m3 koos käibemaksuga

  3. Kanalisatsiooniteenus II hinnagrupp: 2,116 €/m3 käibemaksuta; 2,539 €/m3 koos käibemaksuga 

 

 

Reostusnäitaja

I reostusgrupp

II reostusgrupp

Maksimaalne piirkontsentratsioon

1

Hõljuvaine mg/l

kuni 240

241-800

üle 800

2

BHT7 mg/l

kuni 600

601-1400

üle 1400

3

Üldfosfor mg/l

kuni 5

6-15

üle 15

4

Üldlämmastik mg/l

kuni 25

26-75

üle 75

5

PH

6,0…9,0

6,1…9,0

alla 6,0 ja üle 9,0

6

Rasvad mg/l

kuni 50

51-160

üle 160

7

Naftasaadused mg/l

kuni 0,4

0,5-2

üle 2

8

KHT7 mg/l

kuni 500

500-1000

üle 1000


Avinurme valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava

https://www.riigiteataja.ee/akt/425092015041


Joogivee kvaliteedist Avinurme vallas
Joonis VK 00 Tingmärgid_A3
Joonis VK 2-1 Ulvi_A1
Joonis VK 1-3 Avinurme_A2
Joonis VK 1-2 Avinurme_A0
Joonis VK 1-1 Avinurme_A0
ÜVVK arengukava koostamise algatamine
Volitatud isikute kinnitamine
Avinurme valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumise eeskiri
Vee- ja kanalisatsiooni kasutamise eeskiri

Avinurme valla vee-ettevõte on AS Emajõe Veevärk
Sõbra 56 (kolmas korrus)
51013 Tartu
Tel. 731 1840
Faks. 731 1841


Avariitelefon 5155077

e-post evv@evv.ee

Infot saab kodulehelt www.evv.ee

 

Hajaasustuspiirkondade reoveekäitlussüsteemide seisukorra uuring ja inventariseerimine

AS Infragate Eesti jätkab käesoleval  kevadel ja suvel Eesti Vabariigi Keskkonnaministeeriumi tellimusel uuringut, milles hinnatakse hajaasustuspiirkondades paiknevate erinevate objektide – elumajad, koolid, kohaliku omavalitsuse sotsiaalobjektid, turismitalud jne – reoveekäitlussüsteemide seisukorda ja selle kaudu investeeringute vajadust reoveekäitlussüsteemidesse.  Läbiviidava uuringu põhjal koostatakse külastatud objektidest andmebaas ning kogutud andmeid kasutatakse hinnangute tegemiseks kogu Eesti kohta. Uuringu läbiviimiseks kasutatakse internetipõhist küsitlusmeetodit kui ka kohapealset objekti inventariseerimist konsultandi poolt. Kui kohapealset inventariseerimist Teie objektil ei teostata, oleksime tänulikud kui täidaksite küsitlusankeedi internetikeskkonnas aadressil http://infragate.ankeet.ee/surveys/begin/2/Hajaasustuse_reoveekaeitlussuesteemide_kuesitluse_ankeet . Ankeedi küsimustele vastamisega on Teil võimalus lisada enda valduses olev objekt koostatavasse andmebaasi.

Info 09.aprillist 2014


Terviseameti Ida talitus teostab riiklikku järelevalvet vastavalt rahvatervise
seaduse § 131 lg 1 p 1 ja veeseaduse § 40 lg 2 alusel joogivee valdkonnas.

Avinurme vallas on ameti järelevalve all kaks veevärki: Avinurme aleviku ja Ulvi küla.

Joogivee käitlejaks on Emajõe Veevärk AS, kes teostab joogivee kontrolli vastavalt Terviseameti

Ida talitusega kooskõlastatud joogivee kontrolli kavale ning vajalikud põhjavee uuringud vastavalt
joogiveeallika kontrolli kavale.

Avinurme valla ühisveevärkide joogivesi vastab uuritud mikrobioloogiliste ja keemiliste näitajate
osas sotsiaalministri 31.07.2001. a määrusega nr 82 “Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning
analüüsimeetodid” kehtestatud kvaliteedinõuetele.

Analüüside tulemustega saate tutvuda Terviseameti kodulehel (http://vtiav.sm.ee), kus joogivee
terviseohutuse infosüsteemi (VTI) kaudu vee kvaliteedi andmed avalikustatakse.
Terviseameti Ida talitus teatab, et vastavalt veeseaduse § 132 lg 3 kuulub joogivee käitlejaTsentraalsed veevarustussüsteemid  on olemas Avinurme alevikus ja Ulvi külas. Mõlemad on välja ehitatud kolhoosi ajal ja rekonstrueeritud ning kaasajastatud viimase viieteistkümne aasta jooksul.
 

2005. aastal otsustati astuda AS Emajõe Veevärk aktsionäriks ja osaleda EL Ühtekuuluvusfondi projektis „Emajõe ja Võhandu piirkonna vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja laiendamine“.


Projekti käigus renoveeritakse ja arendatakse Avinurme aleviku ja Ulvi küla vee- ja kanalisatsioonisüsteeme. 
 

Projekti juhtimiseks on moodustatud 22 omavalitsuse koostöös AS Emajõe Veevärk, mille aktsionärideks on omavalitsused. Avinurme vald
kaasrahastab projekti 10 % ulatuses, summas 2,0675 milj. krooni.

Koostatud on veemajanduse arengukava, mis käsitleb v
alla veevarustuse, heitvetepuhastamise ja kanalisatsioonisüsteemide olukorda ning väljaehitusvajadusi.

Tänaseks on joogiveerajatiste ning vee- ja kanalisatsioonitorustike

projekteerimis- ja ehitustööd (torustikud I) Avinurme vallas sisuliselt lõppenud.

Lõpuaktid kirjutati alla vastavalt 25.11.2009.a ja 05.11.2009.a, osalt on jäänud veel teostada väiksemahulisi vaegtöid.


Tänase päeva seisuga on kasutamata ressursse Avinurmel natuke üle
600 000 krooni.

Et Ühtekuuluvusfondi poolt abikõlbulikeks kuulutatud töödest veel midagi ära teha, peaks vald oma aktsiakapitali suurendama, mida 2009.a suvel ka planeeriti, aga kahjuks tänaseks veel vastavate kokkulepeteni teiste aktsionäridest omavalitsustega jõutud pole.

Et planeeritud töödest veel midagi ära teha Emajõe-Võhandu valgala ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekti

(numbriga 2004/EE/16/C/PE/007) raames, peaks kokkulepped olema sõlmitud 2010.a jaanuaris, veebruaris.


Kõik veel tehtavad tööd peavad valmis saama enne 2010.a lõppu.


AVINURME REOVEEPUHASTI

Reoveepuhasti ehitustööd