Avinurme üldplaneeringu kehtestamine

Avinurme üldplaneeringu kehtestamine

Avinurme Vallavalitsus annab teada, et Avinurme Vallavolikogu 12.10.2017. a otsusega nr 163 kehtestati

Avinurme valla üldplaneering.


Avinurme Vallavolikogu algatas Avinurme valla üldplaneeringu koostamise ning üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise 22.09.2015.a otsusega nr 68.

Avinurme valla üldplaneeringu eesmärgiks oli PlanS §75 toodud ülesannete lahendamine, vastavalt Avinurme valla arenguvajadustele (nt ehituskeeluvööndi vähendamine, tiheasustusega ala piiri täpsustamine jt). Planeeringuga kaasajastati ruumilise arengu põhimõtteid ja tingimusi, et need vastaksid muutunud sotsiaalmajanduslikele, kultuurilistele ja looduskeskkondlikele arenguvajadustele ja -suundumustele, samuti arvestati uute Ida-Viru ja Jõgeva maakonnaplaneeringute suunistega. Üldplaneering koostati kogu valla territooriumile.

Üldplaneeringu eesmärgiks on tagada elukvaliteet kahaneva rahvaarvu juures ning toetada kogu valla ning Avinurme aleviku kui valla olulisima keskuse jätkuvat mitmekülgset arengut. Alevikus täpsustati nii teenuste kui taristu arendamise põhimõtteid ja tingimusi, kui kavandati uusi puhke- ja ettevõtlusalasid jt otstarbega alasid. Valla hajaasustatud aladel täpsustati valdavalt põllu-ja metsamaade kasutamistingimusi, sh erinevate väärtustatud komponentide (nt roheline võrgustik jt) kasutamistingimusi.

Üldplaneeringuga paralleelselt viidi läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine, mis tõi välja planeeringu elluviimisega kaasnevaid võimalikke strateegilisi mõjusid ning esitas vajalikud leevendusmeetmed, mis kanti planeeringulahendusse. Planeeringu elluviimisega ei kaasne olulist negatiivset keskkonnamõju ega riigipiiri ülest keskkonnamõju.

Kehtestatud üldplaneeringuga saab tutvuda www.avinurme.ee, edaspidi Mustvee valla kodulehel. Avinurme vallavalitsus tänab üldplaneeringu koostamisele kaasa aidanud osapooli.


Avinurme Vallavalitsus
Avinurme, Ida-Virumaa, Võidu tn.9
Telefon: 03397431
E-post: avinurme

If I Googled about best web hosting then all these results came from commertical companies, but not any overviews which would have been easy to understand. Probably because they tell complex ideas of best hosting web in really simple terms, it is definitely worth of reading. They offer safe environment for what is the best web hosting, for reaching read website there new knowledge about which is the best web hosting is cool, specially if clear understanding for my websites are all up now and are not breaking down. therefore best website hosting really matters, whatever they say! Hea ja efektiivse kodulehe valmistamist saab tellida aara.ee disainibüroo käest ja siis on täiesti kindel, et korraliku kodulehe valmistamine läheb korda ja nii saab juurde tellida ka kodulehe optimeerimist otsingumootorite jaoks, kusjuures otsingutele optimeeritud kodulehe tegemine on juba hinnas sees. Kui plaanis on hea ja töötava veebilehe tegemine, siis tasub kodulehe tegijate käest tellida kohe tootekataloogiga kodulehe tegemine, et saaks ka tooteid ja kaupu üles laadida.
Võidu 9, Avinurme alevik, Ida-Virumaa 42101, tel. +372 339 7431, avinurme