Avinurme valla üldplaneering, kehtestatud 12.10.2017
Avinurme valla üldplaneeringu kehtestamine
Avinurme valla üldplaneeringu seletuskiri
Maakasutuskaart_Avinurme vald
Maakasutuskaart_Avinurme alevik_väljavõte
Üldplaneeringu lähteseisukohad_2016_09_07
Keskkonnamõju hindamise aruanne 2017_06_28
Keskkonnamõju hindamise kavatsus_2016_09_27